یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  

اهداف و محورهای فعالیت

اهداف و محورهای فعالیت آزمایشگاه .

-  ارائه خدمات و افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات موجود در بخشهای مختلف دانشگاه جهت تأمین نیازهاي پژوهشي محققين و در راستاي توسعه و تسهيل تحقيقات تخصصي در رشته هاي علوم پزشکي.

-  ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان با امکانات موجود دانشکده و براساس نیاز واقعي پژوهشگران

- استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در بخشهای مختلف دانشکده و گروه‌های آموزشي

-  ایجاد ساختار لازم جهت آزمایشگاه های تحقیقاتی موجود با رویکرد شبکه اي و با توجه به بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه.